برندگان جوایز آکادمی رویارو

جوایز مرداد ماه رویاروGOLDEN WATER BEAR
سید مانی هاشمی جیردهی - یاسان حاجی قلیزاده

SILVER WATER BEAR
طوبی لطیفی

مربی شو
محدثه وثوق - آناهید شیرزاد

تقدیر شده
فرهاد محمدی - امیرطاها بشاش - فاطمه سادات موسوی